Servicevoorwaarden

Welkom op emisil.com. De website (inclusief alle gerelateerde EMISIL-websites die aan de website zijn gekoppeld) (gezamenlijk de "Site" genoemd) is bedoeld voor persoonlijke informatie en gebruik. U mag door de Site bladeren, maar door de Site te openen en te gebruiken, of door onze Services te kopen of te gebruiken, stemt u ermee in te voldoen aan deze Algemene voorwaarden die in dit document worden beschreven. Als u deze Algemene voorwaarden niet begrijpt en ermee instemt, is het u niet toegestaan om de Site te openen of te gebruiken. EMISIL behoudt zich het exclusieve recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment, met of zonder kennisgeving, te wijzigen of aan te passen. U wordt dringend verzocht deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen of aanpassingen.

Als u deze algemene voorwaarden en het hierin gedefinieerde privacybeleid niet accepteert en ermee instemt, moet u uw toegang tot en gebruik van de site stopzetten.

definities

In dit document wordt
• De “Site” verwijst naar de volledige computerinstallatie of -faciliteit (hardware en software) die EMISIL ondersteunt of eigendom is van EMISIL.
• “Product” verwijst naar alle producten of items die door EMISIL te koop worden aangeboden.
• "Inhoud" verwijst naar informatie of informatief/instructiemateriaal in welke vorm dan ook dat beschikbaar is gesteld door EMISIL of een aangewezen derde partij met onze toestemming en toestemming.
• “Verkoper” verwijst naar (EMISIL, Ons, Ons of Wij)

Algemene informatie

i. De huidige regels die van toepassing zijn op de verkoop-aankoop van Producten (hierna "Regels" genoemd), zullen na aanvaarding en goedkeuring door de Koper (afhankelijk van instemming met deze Algemene Voorwaarden en kennismaken met de Regels), een juridisch bindend contract zijn voor de Partijen waarin de rechten en verantwoordelijkheden van de Koper en de verantwoordelijkheden van de Verkoper worden beschreven, de voorwaarden voor de aankoop van het Product, de wijze van betaling, het leveringsproces, het retourneren van Producten (indien nodig), de aansprakelijkheid van beide Partijen zoals andere voorwaarden met betrekking tot de verkoop-aankoop van het Product in de online winkel.
ii. EMISIL behoudt zich het exclusieve recht voor om de Regels op elk moment te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of aan te vullen, rekening houdend met de vereisten van de wetgeving.
iii. Individuen, entiteiten of rechtspersonen die Producten van de online winkel mogen kopen, zijn onder meer:
• Minderjarigen die ouder zijn dan veertien maar jonger dan achttien jaar, alleen met volledige toestemming van de ouder of voogd, behalve in gevallen waarin de minderjarigen zelfstandig over hun inkomen beschikken;
• Rechtsbekwame personen, dat wil zeggen personen die de meerderjarige leeftijd hebben bereikt en wier handelingsbekwaamheid niet is beperkt of beperkt door een gerechtelijke procedure;
• Rechtspersonen/rechtspersonen
iv. De huidige regels zijn opgesteld in overeenstemming met de wetten van de EU.
Account aanmaken
Sommige secties van de Site kunnen u verplichten om een account bij ons aan te maken voordat u dergelijke secties opent en gebruikt. Wanneer en als u het account aanmaakt, stemt u in met:
i. actuele, nauwkeurige en volledige informatie (inclusief geldig e-mailadres) over uzelf te verstrekken zoals gevraagd door ons registratieportaal; en
ii. om uw informatie bij te werken en te onderhouden, in een poging deze actueel, nauwkeurig en volledig te houden.
U erkent en gaat ermee akkoord dat in een omstandigheid waarbij door u verstrekte informatie onjuist, onwaar, niet actueel en onvolledig blijkt te zijn, wij ons het exclusieve recht voorbehouden om dit Contract met u te beëindigen en uw toegang tot en gebruik van de Site te annuleren.
U bent aansprakelijk voor de strikte vertrouwelijkheid van uw account (gebruikersnaam en wachtwoord). U stemt ermee in om uw toegang tot of gebruik van de Site niet over te dragen, te verspreiden of door te verkopen aan derden. Als meer dan één persoon voorstelt om één account van een geregistreerde gebruiker te gebruiken, moet deze gebruiker rechtstreeks bij EMISIL toestemming vragen om het account op een dergelijke manier te gebruiken. EMISIL is niet verplicht om een dergelijke aanvraag goed te keuren of toe te kennen.

Wijzigingen in of beëindiging van de Dienst
EMISIL kan de Service op elk moment en van tijd tot tijd wijzigen, inclusief de beëindiging van de Service geheel naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving aan u.
EMISIL kan uw account op elk moment beëindigen, met of zonder reden, en met/zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat u geen toegang krijgt tot een van de EMISIL-services of om de service te gebruiken of om producten of voordelen van ons te ontvangen, als we ontdekken dat u deze algemene voorwaarden hebt geschonden.

Sitegebruik

Het is u niet toegestaan om via de site inhoud te uploaden, publiceren of anderszins te verspreiden waarvan wordt gesuggereerd dat deze lasterlijk, lasterlijk, bedreigend, obsceen, inbreukmakend op publiciteit of privacyrechten, illegaal, beledigend of anderszins als aanstootgevend wordt beschouwd, wat kan aanmoedigen of een strafbaar feit vormen, inbreuk maken op de rechten van een partij of die kunnen leiden tot aansprakelijkheid of schending van enige wet.
Het is niet toegestaan om commerciële inhoud op de Site te uploaden of de Site te gebruiken om anderen te verzoeken of te lobbyen om zich te abonneren op of lid te worden van een andere online commerciële dienst of organisatie.
Verder stemt u ermee in om niet:
i. de Site of Inhoud gebruiken op een manier die niet uitsluitend is toegestaan in deze Algemene Voorwaarden of de test van de Site zelf;
ii. wijzigen, kopiëren of afgeleide werken maken die betrekking hebben op de inhoud, maar u mag een specifiek aantal exemplaren afdrukken, uitsluitend voor persoonlijk gebruik;
iii. een verkeerde voorstelling van uw identiteit geven of valse informatie aan ons verstrekken in een informatieverzamelportaal van de site (indien aanwezig);
iv. maatregelen nemen die worden voorgesteld om de goede werking of werking van de site te verstoren of aan te tasten;
v. toegang of poging tot toegang tot enig aspect van de Site waartoe u geen exclusieve toegang hebt; en
vi. direct of indirect iedereen toestemming geven om acties te ondernemen die in deze kolom verboden zijn.
U stemt ermee in om te voldoen aan alle toepasselijke regelgeving en wetten tijdens het openen of gebruiken van de Site of de Inhoud. U garandeert en verklaart ook dat u niet minder dan 18 jaar oud bent.

Afwijzing van garantie en beperking van aansprakelijkheid
Uw toegang tot en gebruik van de EMISIL-diensten en het product is uitdrukkelijk op eigen risico. EMISIL geeft geen enkele garantie, inclusief een garantie van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, veiligheid of beschikbaarheid van de EMISIL-site en -diensten. Zonder het voorgaande te beperken, GEVEN NOCH LLC SIL-FORMA NOCH HAAR DIENSTVERLENERS ENIGE GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE GESCHIKTHEID, VOORWAARDE, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID, BESCHIKBAARHEID, VEILIGHEID, TIJDIGHEID OF NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE, PRODUKT, INHOUD EN SERVICE, VOOR ELK DOEL. WEGENS HET WAARSCHIJNLIJKE VOORKOMEN VAN MENSELIJKE EN/OF MECHANISCHE FOUTEN, WORDEN ALLE DERGELIJKE INFORMATIE, INHOUD, PRODUCTEN EN DIENSTEN GELEVERD OP BASIS "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR", ZONDER ENIGE GARANTIE. EMISIL EN HAAR DIENSTVERLENERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES, VERKLARINGEN EN VOORWAARDEN AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, INHOUD, PRODUCTEN EN DIENSTEN, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN -INBREUK.
ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZULLEN EMISIL OF HAAR DIENSTVERLENERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BEPAALDE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF VOORBEELDSCHADE OF ENIGE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING:
• SCHADE VOOR VERLIES VAN GEBRUIK, ACCOUNT, INFORMATIE, INKOMSTEN OF WINST, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE FUNCTIONALITEIT VAN EMISIL OF AANVERWANTE DIENSTEN, OF
• MET DE ONVERMOGEN OF VERTRAGING OM EMISIL OF AANVERWANTE DIENSTEN TE GEBRUIKEN;
DE BESCHIKBAARHEID VAN OF HET NIET VERLENEN VAN DIENSTEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, INHOUD, DIENSTEN, PRODUCTEN EN GERELATEERDE GRAFISCHE GEGEVENS DIE VIA EMISIL ZIJN VERKREGEN; OF
• ANDERS VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN EMISIL, HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN EMISIL OF HAAR DIENSTVERLENERS IN DE KENNIS IS GEBRACHT VAN HET WAARSCHIJNLIJKE VOORKOMEN VAN DERGELIJKE SCHADE. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIGE BEPALING VAN EMISIL, OF MET EEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OF DE AANVULLENDE VOORWAARDEN, IS UW UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE EMISIL-DIENSTEN EN DE GERELATEERDE PRODUCTEN TE STAKEN.
Zonder het voorgaande te beperken, is EMISIL niet aansprakelijk voor uw informatie die is opgeslagen op EMISIL-hardware of -database. U bent exclusief verantwoordelijk voor het bijhouden van back-upinformatie, met uitzondering van de informatie die door EMISIL wordt bewaard.

vrijwaring

U stemt ermee in EMISIL schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen en van alle claims, inclusief maar niet beperkt tot verlies, schade, kosten en uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten), in verband met, direct of indirect, ontstaan als gevolg van uw misbruik of schending van de algemene voorwaarden van de site. U stemt ermee in EMISIL schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen en van alle claims ingediend door derden als gevolg van uw toegang tot en gebruik van de Site, Diensten en Producten, en de Inhoud die u deelt, plaatst of overdraagt op de Site of Diensten in welke vorm dan ook , inclusief door het plaatsen, e-mailen, verwijzen naar de inhoud, links of anderszins, hetzij door u of een derde partij met behulp van uw accountgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord)

Eigendomsrechten

De site, met inbegrip van alle pagina's en coderingscodes die er rechtstreeks mee verband houden, is het exclusieve eigendom van EMISIL. Geen enkel deel van de Site en de Diensten mag opnieuw worden gepubliceerd of herdrukt (tenzij zoals vereist om de Inhoud op uw apparaat te bekijken) in welk formaat dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EMISIL.
De Site en de Diensten worden beheerd door en zijn eigendom van EMISIL. Ongeoorloofd gebruik van de Site, de Services en de Inhoud kan worden geïnterpreteerd als een schending van het auteursrecht, handelsmerk, octrooi en andere toepasselijke wetten en zijn daarom verboden. U erkent en stemt ermee in dat u geen eigendomsrechten verwerft of de status van eigendom verkrijgt door de Site te bezoeken en de Services te gebruiken.

Naleving van de wet

U garandeert en verklaart dat uw relatie met en gebruik van de EMISIL-site in overeenstemming is met en in overeenstemming is met alle nationale, federale, staats- en lokale wetten, voorschriften, statuten en verordeningen. U erkent en stemt ermee in ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle verliezen, schade, claims (inclusief advocaatkosten) die ontstaan als gevolg van uw schending of misbruik van enige bepaling van deze garanties.

Scheidbaarheid en overleving

De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling, een deel of delen van dit Contract zal in geen geval de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling, een deel of delen van dit Contract beïnvloeden, die geldig, effectief en volledig afdwingbaar blijft.
Elke bepaling, een deel of een deel van dit Contract die een verplichting goedkeurt na beëindiging of afloop van deze Algemene Voorwaarden (Contract) blijft van kracht na een dergelijke beëindiging of afloop van dit Contract.

Vrijstelling

Ons falen, onvermogen of vertraging om enig recht, voorrecht of bevoegdheid onder deze Algemene voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand; evenmin zal enige gedeeltelijke of enige uitoefening van enig recht, voorrecht of bevoegdheid enige extra uitoefening daarvan verhinderen.

Toepasselijk recht

Dit Contract wordt beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de EU. Alle partijen bij dit Contract stemmen op dit moment in met de exclusieve jurisdictie van de EU-rechtbanken voor elk geschil of claim die voortvloeit uit dit Contract, de Site, Diensten of enige Inhoud die daarin wordt verstrekt, en doen afstand van elke jurisdictie, locatie of ongemakkelijke bezwaren tegen de rechtbanken. Het onvermogen van een partij om strikte naleving van alle Algemene Voorwaarden van dit Contract te garanderen, mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van gelijkaardige rechten of bevoegdheden op een later tijdstip.

Geschillenbeslechting

Over alle controverses of geschillen die u of wij kunnen hebben als gevolg van of in verband met deze Algemene voorwaarden, wordt uitsluitend beslist en beslecht door bindende arbitrage, voornamelijk door schriftelijke indiening in de EU. Er kan ook een uitspraak worden gedaan over de uitspraak van de arbiter in een bevoegde rechtbank.

Wijziging van deze Algemene Voorwaarden
Dit contract kan alleen worden gewijzigd, bijgewerkt of gewijzigd door het plaatsen van nieuwe algemene voorwaarden, strikt door LLC SIL-FORMA op dit aspect van de site. Dergelijke gewijzigde of gewijzigde voorwaarden zullen dan worden samengevoegd met de bestaande voorwaarden. Als er wijzigingen zijn in de bestaande voorwaarden en de gewijzigde of gewijzigde voorwaarden, hebben de gewijzigde voorwaarden de overhand en zijn ze van kracht.