Transgender packer
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play - ER05 - Emisil
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play - ER05 - Emisil
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play - ER05 - Emisil
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
FTM pack and play | ER05
意大利辣香肠 | ER05

意大利辣香肠 | ER05

ER-05-S01-WH

正常价格€385,00
/
含税。
 • 美术团队准备立即开始制作过程。生产过程时间 - 最多 5 个工作日
 • 库存在路上
 • 全球运输。关税和税费包含在最终价格中。

肤色
发色
 • 超现实!

  为什么你会喜欢它:
  • 打包即玩通用
  • 肌理 在视觉上与真正的阴茎无法区分
  • 强大而坚硬的勃起带来令人兴奋的高潮
  • 纤薄的拉环完美贴合您的位置,创造最大的舒适度
  • 超逼真的阴囊,带有可移动的睾丸,填充有特殊凝胶
  • 可移动的皮肤,由于生产技术,我们将不同的有机硅分层并创造出超逼真的皮肤效果
  • 轴内有硅胶/塑料棒
  • 5种不同颜色的自然卷曲优质头发

  📖 Full description

  ER05 is one of Emisil most popular packer. Why? ER05 The average size is perfect for both packing and sex, ensuring a comfortable bulge for your day to day and a firm and nicely angled erection for the special occasions. Its realistic look is another factor. With the multiple silicone layers ensuring an authentic firmness and the lifelike movable skin with a texture that feels natural to the touch, with the ER05 is an experience to be thoroughly enjoyed.  It is important to know that it is possible to bend the shaft down over the scrotum and use it for packing. But, it's not very comfortable to have an erection for several hours in your pants. That's why we recommend flaccid models for everyday use and erect models for play.

  • 长 5.3 英寸(13.5 厘米)
  • 可插入长度 4.3 英寸(11 厘米)
  • 周长 4.7 英寸(12 厘米)
  • 重量 10.5 盎司(300 克)

  ⚠️ 由于我们的产品是手工制作,因此尺寸可能会略有不同。

  硅胶棒,(推荐):


  轴内有硅胶棒——这种情况下,轴无法固定,如果向上或向下弯曲并突然松开,轴会回到原来的位置。这是因为所有轴都是由硅胶制成的。带有塑料杆的装置可以固定,您可以将轴向下弯曲,松开它,它就会留在原位。


  塑料棒:


  杆由塑料制成,非常轻。因此,您在机场通过金属探测器时不会遇到任何问题。杆在弯曲时可能会发出一些噪音。这是由于塑料球接头的摩擦。 (挠性杆是由许多小球窝接头组成的塑料杆。)

  杆非常坚固耐用。没有以任何其他方式损坏或损坏的情况。在某些情况下,球从插座连接器中出来。但可以通过将球窝接头压回原位。杆接头可能会弹出(在这种情况下,您需要用力按压弹出部分以将其固定到位并将接头移回第一个位置)。

  Emisil 阴茎假体配有可移动的睾丸,睾丸内填充有特殊凝胶。它允许两个硅胶球在被挤压时在阴囊内自由漂浮——结合硅胶皮肤层之间出现的颜色变化,使假肢具有超逼真的感觉。

  我们的包裹由最专业的国际运输服务运送。 联邦快递、DHL 和 UPS 为了您的方便,提供了广泛的附加选项,包括跟踪选项。

  运送到美国,1-2 个工作日。生产流程时间 – 最多 5 个工作日。

  国际地点 2-4 个工作日(取决于地点)生产流程时间 – 最多 5 个工作日。

  如果您想使用假体进行性交,请务必使用避孕套。

  不推荐使用 O 形环安全带,因为使用它可能会损坏您的假肢。通常,这些戒指由非常坚硬的材料制成(例如金属、塑料)。因此,它可能会导致产品的撕裂泄漏。
  请非常轻柔地对待您的产品,因为它不是为艰苦和粗暴使用而设计的。我们建议您注意有关如何使用您的设备的所有说明和建议。未能按照建议使用包装机将导致公司不承担任何责任,并且客户对发生的任何损坏或伤害承担全部责任。如果假肢因客户的过错而损坏 - 保修将失效,并且不接受退货或退款。

  我们的产品由医用硅胶制成,绝对安全,但我们不建议在您或您伴侣的体内长时间使用。每次玩耍时请不要忘记使用水性避孕套!要轻柔,不要使用任何坚硬的东西或材料,因为它可能会损坏您的假肢。

  此站点受 reCAPTCHA 保护,并且 Google 隐私政策服务条款适用。

  超写实 3 层硅胶技术和填充特殊凝胶的尖端,让您感受杆身和杆头之间的柔软度。

  杆身位置稍微向下。轴过度弯曲会导致问题 - 例如,假肢可能会撕裂。如果您正在寻找更直立的假肢,我们建议您选择 ER02 或者 ER12,因为 ER05 专为日常穿着和玩耍而设计。